top of page

Договір оферти

ДОГОВІР (ОФЕРТА) 

надання освітніх послуг

Онлайн-школа іноземних мови «ASCHOOL»                      

 

 м. Київ 1 серпня 2022 р. 

 

Фізична особа підприємець Олійник Анастасія Вадимівна, надалі - Виконавець, в особі Олійник Анастасії Вадимівни, що діє на підставі витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з однієї сторони, та Замовник, з іншого сторони, діючи з метою придбання послуг, спільно іменовані Сторони, уклали цей Договір на таких умовах: 

 

1. Основні терміни 

1.1 «Договір» - договір надання освітніх послуг, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах цієї Оферти. 

1.2 «Сайт школи»/ «Сайт» - автоматизована інформаційна система, доступна в Інтернеті за адресою: https://www.as-chool.com, включаючи всі його піддомени. 

1.3 «Замовлення» - умови надання послуг, погоджені Сторонами, шляхом приєднання Замовника на сторінці Сайту до цього Договору. 

1.4 «Заняття» - дистанційне заняття з викладачем за допомогою програмного забезпечення (Google Classroom, Zoom, Miro). 

1.5 «Групове заняття» – заняття, проведене для двох та більше Замовників одночасно. 

1.6 «Академічна година» – 50 (п'ятдесят) хвилин астрономічного часу.  

1.7 «Послуги» – послуги з навчання іноземних мов.

 

2. Предмет договору 

2.1 Відповідно до положень цього Договору Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з навчання англійської мови та/або угорської мови, а Замовник зобов'язується сплатитидані послуги. 

2.2 При оплаті Замовником Заняття, Замовник вважається таким, який прийняв цей Договір у повному обсязі (акцепт Замовника).  Якщо замовник не погоджується з будь-якими положеннями цього Договору, він не має права користуватися послугами. 

2.3 Замовник дає згоду на обробку та зберігання персональних даних (записи Заняття).  Записи Заняття доступні лише для перегляду, не підлягають завантаженню та є інтелектуальною власністю Виконавця

 

3. Порядок проведення занять

3.1 Індивідуальні:

3.1.1 Заняття проводяться відповідно до Розкладу, який встановлюється для конкретної групи/Замовника відповідним Графіком занять. 

3.1.2 Тривалість одного заняття становить 50 (п'ятдесят) хвилин. 

3.1.3 Заняття проводяться у групі не більше однієї особи.

3.1.4.  Обсяг курсу складає 8 занять на місяць.  

3.1.5. Тривалість курсу визначається Замовником на підставі рекомендацій Виконавця.

3.2 Групові:

3.2.1 Заняття проводяться відповідно до Розкладу, який встановлюється для конкретної групи/Замовника відповідним Графіком занять. 

3.2.2 Тривалість одного заняття становить 1 (одна) година 20 (двадцять) хвилин.

3.2.3 Заняття проводять у групі не більше 6 людей.

3.2.4 Обсяг курсу складає 8 занять в місяць.

3.2.5 У випадку, якщо Замовник відмовляється від навчання в групі, на будь-якому етапі курсу, місце у групі за ним не зберігається. Відмова від навчання вважається пропуском занять на підставі п. 3.2.5

 

4 Вартість послуг та порядок розрахунків

 4.1 Вартість індивідуальних занять – від 400 грн до 500 грн.

 4.2 Вартість заняття у групі (не більше 6 осіб) – від 200 грн., до 300 грн., з особи за одне заняття залежно від обраного курсу та кваліфікації викладача.  Оплата здійснюється абонементною системою за 8 занять.

4.3 Перше заняття оплачується разово.  Якщо замовник продовжує навчання відповідно до п. 3.1 та 3.2 Договору - то оплата проводиться за 8 (вісім) занять авансовим платежем ЩО ВІДПОВІДАЄ кількості занять.

4.4 Замовник зобов'язаний вносити оплату не пізніше ніж за 24 години до майбутнього Заняття.  В іншому випадку Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику у проведенні заняття шляхом неприєднання його до вебінарної кімнати.

4.5 Оплата провадиться у гривнях шляхом внесення/перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.6. Школа має право на зміну вартості навчання, попередньо повідомивши про це замовника за один місяць.

4.7 Замовник має право відмовитися від Договору, попередивши про це Виконавця, не пізніше ніж за 24 години до наступного уроку шляхом надсилання повідомлення в месенджерах або Instagram. У такому разі Замовнику повертається вартість Занять, які були оплачені Замовником та термін виконання яких настає наступного дня з дня відмови від Договору. У разі недотримання цих вимог заняття вважатиметься пропущеним.

4.8 Виконавець має право відмовитися від Договору у разі систематичних порушень Замовником пунктів 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, попередивши про це замовника шляхом надсилання електронного листа або смс-повідомлення. У такому разі Замовнику повертається вартість Занять, які були оплачені Замовником та термін Виконання яких настає наступного дня з дня відмови від Договору.

 

5 Перенесення та пропуск занять

5.1 Заняття можна скасувати/перенести, повідомивши про це за 24 години до початку Заняття адміністрації та викладача електронною поштою, телефоном (дзвінок або смс), Telegram або Viber і отримати підтвердження перенесення Заняття від адміністрації або викладача, а також погодивши дане перенесення з іншим Замовником.

5.2 Якщо замовник вчасно не виходить на Заняття, викладач зобов'язаний чекати на нього до закінчення Заняття згідно з графіком занять. У цьому випадку Заняття триває до кінцевого часу, встановленого графіком. Пропущений час Замовнику не компенсується.

5.3 У разі технічних неполадок під час заняття з боку Школи або Замовника, Заняття переноситься на інший день без втрати вартості Заняття.

5.4 Замовник може призупинити Заняття, повідомивши про це за 24 години до початку Заняття шляхом попередження адміністрації Школи та викладача електронною поштою, телефоном (дзвінок або смс), Telegram або Viber та отримати підтвердження про зупинення Занять від адміністрації або викладача. Максимальний термін, на який можуть бути припинені Заняття складає 2 (два) тижні. При такому зупиненні Занять за Замовником зберігається його місце у графіку. Це положення поширюється тільки для парних занять.

5.5 У разі пропуску заняття, незалежно від причини, заняття вважається проведеним, оплата списується, Замовнику на вказаний канал зв'язку надсилається відеозапис заняття.

 

6 Відповідальність Сторін

6.1 За невиконання/неналежне Виконання своїх зобов'язань за Договором Виконавець зобов'язується за першою вимогою Замовника повернути кошти за сплачені Заняття, що не відбулися.

6.2 Відповідальність Виконавця обмежується відшкодуванням заподіяної Замовнику суми реальних збитків, які не перевищують суму оплачених послуг. 

6.3 У разі невиконання/неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором Виконавець залишає за собою право відмовитися від Договору у порядку, передбаченому пунктом 4.8 цього Договору.

6.4 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання/неналежне виконання обов'язків, спричинені обставинами непереборної сили згідно з чинним законодавством України.

6.5 Недосягнення очікуваного результату Замовником не є неналежним виконанням своїх зобов'язань Виконавцем і не є підставою для повернення коштів за надані послуги.

 

Реквізити: 

ФОП Олійник Анастасія Вадимівна

ІПН/ЄДРПОУ 3621609946

Не є платником ПДВ

IBAN UA843220010000026208303188385

Банк одержувач: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 

bottom of page